Malaika

0

Pravidlá obchodu Malaika

(ďalej len „Pravidlá“)

Tieto Pravidlá upravujú vzťahy medzi prispievateľom (ďalej len „Prispievateľ“) do verejnej zbierky Nadácie Integra (ďalej len „Zbierka“) formou obchodu Malaika (ďalej len „Obchod“) a Nadáciou Integra (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom Zbierky.

A) Prevádzkovateľ Zbierky a Prispievateľ do Zbierky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Zbierky je Nadácia Integra, so sídlom na Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO 31747493, zapísaná v Registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na-96/346. Konanie Zbierky bolo Prevádzkovateľovi povolené Rozhodnutím Ministerstva vnútra č. SVS-OVVS3-2012/028190 zo dňa 26. novembra 2012 na obdobie od 01. januára 2013 do 31. decembra 2013. Zbierka sa koná na verejnoprospešný účel rozvojovej pomoci, rozvojovej spolupráce a podpory rozvoja detí s cieľom účinne pomáhať ľuďom trpiacim dôsledkami chudoby.

Prispievateľ

Prispievateľ prispieva do Zbierky prostredníctvom Obchodu, a to nákupom darovacieho certifikátu. Nákupom certifikátu Prispievateľ určuje účel použitia svojho príspevku.

B) Ceny, objednávky, platby a dodacie podmienky

Cena certifikátu

Cena certifikátu je výškou príspevku Prispievateľa do Zbierky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje použiť minimálne 80 % ceny certifikátu na zabezpečenie pomoci, ktorú si Prispievateľ nákupom certifkátu vybral. Zvyšných maximálne 20 % príspevku sa Prevádzkovateľ zaväzuje použiť len na náklady súvisiace s výkonom a administráciou Zbierky a náklady súvisiace so spracovaním výnosu Zbierky.

Objednávka a nákup certifikátu

Prispievateľ uskutočňuje svoj príspevok do Zbierky vkladaním predmetov do košíka Obchodu. Po ukončení výberu predmetov prechádza do pokladne, kde postupuje podľa jednotlivých povinných krokov – registrácia, adresa, doručenie a platba.

Platba a dodacie podmienky

Prispievateľ si zvolí z ponuky spôsobov platby a dodania certifkátu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať certifikát do 4 dní od pripísania príspevku Prispievateľa na určený bankový účet č. 2625475865/1100 v Tatra banke a.s. podľa pokynov v potvrdení objednávky doručenej e-mailom. Pri dodaní certifikátu poštou bude k cene certifikátu účtovaný poplatok 1 EUR.

C) Reklamácie

V prípade reklamácie Prispievateľ informuje Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu e-mailom na adresu info@integra.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu od Prispievateľa.

Prevádzkovateľ vybaví reklamácie týkajúce sa poškodenia certifikátu, nedodania certifikátu alebo uvedenia nesprávnych údajov alebo textu na certifikáte.

D) Ochrana údajov

Prevádzkovateľ je povinný nakladať s osobnými údajmi Prispievateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len pre účely plnenia nákupu certfikátu a jeho zaslania. Všetky informácie a údaje zverené Prispievateľom Prevádzkovateľovi sú dôverné a Prevádzkovateľ ich nepostúpi tretím stranám, okrem tých, ktoré tieto údaje nutne vyžadujú na zabezpečenie bezhotovostných platieb a doručenia certifikátov (doručovateľ).

Za správnosť poskytnutých údajov je zodpovedný Prispievateľ.

E) Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú platné a účinné od 1.1.2013. Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá meniť a dopĺňať. Všetky zmeny Pravidiel sa Prevádzkovateľ zaväzuje zverejniť najneskôr 1 deň pred vstupom do platnosti a účinnosti.

Prispievateľ môže Prevádzkovateľa požiadať o výklad ustanovení Pravidiel.

Vzťahy medzi Prispievateľom a Prevádzkovateľom ako aj povinnosti Prevádzkovateľa voči MV SR vyplývajú z ustanovení zákona č. 63/1973 Z.z. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

Súhlas Prispievateľa s týmito Pravidlami je podmienkou uskutočnenia príspevku do Zbierky formou Obchodu.

Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO 317 47 493

Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.